TPL_UNIQUETRAVEL_STICKY_TEXT_TOP

REJSEBETINGELSER

Opdateret april 2024

Unique Travel ønsker at yde dig optimal sikkerhed på din rejse og tage forbehold for alle tænkelige situationer. Derfor beder vi dig om at nærlæse nedenstående, så du er bekendt med de betingelser, der gælder, når du køber en rejse hos Unique Travel. Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Unique Travel ApS (i det følgende Unique Travel eller rejsearrangøren) og kunder (i det følgende kunden eller den rejsende), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på www.uniquetravel.dk, i program, rejseplan og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem kunden og Unique Travel.

En pakkerejse skal som minimum bestå af to af følgende elementer: 

  • Transport (Fly, bus, tog, færge mm.)
  • Indkvartering (Hotel, resort, guesthouse mm.)
  • Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

Herudover er det en betingelse, at de to elementer kan købes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og at den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter mindst en overnatning. Alle produkter, der falder ind under ovenstående definitioner, vil i det følgende blive betegnet som ”pakkerejser”.

Unique Travel ApS er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2874.

Unique Travel ApS har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos: Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby. Tlf. 45 87 83 33.

En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og Unique Travel er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende, enten skriftligt eller mundtligt. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt. Tilbuddet accepteres af den rejsende, når denne foretager betaling af rejsen eller acceptere telefonisk eller pr mail at de laver en bindende bestilling. 

Som det fremgår af tilbuddet, er hverken fly, hoteller eller andet i rejseplanen booket og bekræftet på bestillingstidspunktet. Derfor bekræftes elementerne først efterfølgende. Såfremt der er ændringer i forhold til det tilbud som kunden har accepteret, vil kunden blive bedt om at acceptere det nye tilbud. Ønsker kunden ikke at acceptere det nye tilbud, bortfalder bestillingen af rejsen, uden at kunden eller Unique Travel er bundet af aftalen.

Aftalen er ikke bindende for hverken Unique Travel eller den rejsende, før depositum er rettidigt indbetalt. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden den fastsatte tidsfrist, er Unique Travel ikke længere bundet af tilbuddet.

Med indbetaling af depositum bekræfter den rejsende at have accepteret vilkårene i disse generelle rejsebetingelser (der er blevet tilsendt sammen med tilbud), de på rejseplanen/fakturaen anførte særlige betingelser samt de vilkår, der fremgår af de praktiske informationer på Unique Travels hjemmeside. 

Aftalen mellem Unique Travel og den rejsende består af de dokumenter, som Unique Travel har fremsendt til den rejsende pr. e-mail (herunder rejseplan, faktura og de generelle betingelser) i forbindelse med afgivelse af tilbuddet samt de praktiske informationer på Unique Travels hjemmeside.

Unique Travel henviser nogle steder til hoteller og andre leverandørers egne hjemmesider, men indholdet af disse sider er uden for Unique Travels kontrol. Unique Travel kan kun holdes ansvarlige for de beskrivelser og informationer, der indgår i Unique Travels dokumenter og egen hjemmeside.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse af tilbuddet at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for Unique Travel, såfremt disse ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

Bemærk at der for grupperejser (10 personer eller derover) kan forekomme særlige vilkår for aftalen samt afbestilling. Gruppen skal udpege en "gruppeleder", som har ret til at foretage bestillingen og modtage informationer fra Unique Travel. Gruppelederen har ansvaret for betaling af rejsens pris. Rejsende, som bestiller sin rejse igennem en gruppeleder, skal henvende sig til gruppelederen ved afbestilling, idet gruppelederen har kontakten til Unique Travel. Hvis én person i en gruppe afbestiller sin rejse, tilpasses den eksisterende booking med nyt antal rejsende. Dette kan påvirke rabatter og tillæg kan tilkomme. I øvrigt gælder vores almindelige rejsebetingelser for ændringer m.v.

1.2 Rejsedokumenter
Unique Travel fremsender efter aftalens indgåelse en ordrebekræftelse til kunden, og starter herefter bookingprocessen for endelig bekræftelse af rejseplanens indhold.

Fremsendelse af rejsedokumenterne samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i pakkerejsen, foregår på e-mail eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Den rejsende er i desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse af rejsedokumenterne at gennemgå disse og straks reagere over for Unique Travel, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte (se også afsnit 8). Kunden skal desuden sikre sig, at dennes særlige ønsker fremgår af aftalen/deltagerbeviset, eller på anden måde kan dokumenteres. I modsat fald kan kunden ikke senere påberåbe sig sådanne særaftaler. Såfremt rejsens fulde pris ikke betales ved aftalens indgåelse, skal restbeløbet indbetales på det, eller de, af rejsebureauet i aftalen, angivne tidspunkt(er).

Billetter og andre nødvendige dokumenter tilsendes ca. en måned før afrejsen, dog senest 7 dage før afrejse (medmindre andet er aftalt).

2.1 Prisen inkluderer:
”Pakkerejse – samlet pris” (i tilbuddet) omfatter samtlige nævnte dele i aftalen, som indgår i pakkerejsen. Disse dele er dækket af Pakkerejseloven. Bemærk at, flybilletter (både indenrigs og udenrigs) både kan være inkluderet og ekskluderet i pakken. Er flybilletterne inkluderet i pakken, vil de indgå i ”Pakkerejse – samlet pris” i tilbuddet. Er de ekskluderet, vil prisen for flybilletterne blive tillagt efter ”pakkerejse – samlet pris”, men indgå i rejsens totale pris.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

Bemærk at for at have gyldighed skal aftaler om specifikke ydelser såsom særlige værelsestyper, beliggenhed, ’connecting doors’, måltider, tidlig check-in/sen check-out m.v. fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne eller på anden måde kunne dokumenteres. Er dette ikke tilfældet, vil den rejsende ikke senere kunne påberåbe sig sådanne særaftaler.

2.2 Prisen inkluderer ikke:

 - Lokale skatter og afgifter der skal afregnes på destinationen, medmindre det tydeligt fremgår af prisoversigten. 
 - Udgifter til visum, godkendelser eller andre tilladelser.
 - Udgifter til rejse- og afbestillingsforsikring.
 - Forplejning der ikke fremgår af rejseplanen
 - Udflugter og entreer der ikke fremgår af rejseplanen. 

Der kan forekomme turistmæssige skatter, der skal betales kontant på rejsemålet. Denne udgift påhviler kunden. De enkelte lande kan imidlertid uden - eller med meget kort varsel - indføre nye skatter eller forhøje eksisterende. Disse påhviler kunden i samme omfang.

Lokale skatter og afgifter er ikke en del af rejsens pris, eller tilbud.

2.3 Gebyrer
Udover rejsens pris, opkræves 50 kr. i bidrag til Rejsegarantifond samt til forsikring af Unique Travels produktansvarsforsikring. Produktansvarsforsikring er en udvidet ansvarsforsikring, der dækker Unique Travels eventuelle ansvar i henhold til loven om pakkerejser.

Kunder har lov til at lave ændringer i bekræftede rejseplaner, også efter fakturering såfremt det er muligt. Unique Travel forbeholder sig dog ret til at opkræve et gebyr i forbindelse hermed. 

2.4 Depositum og restbetaling
Samtidig med tilmelding til en rejse, eller kort tid efter, betales et depositum, som beregnes individuelt ud fra rejsens indhold og vores lokale leverandørers betingelser. 

Sker tilmelding mindre end 61 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling.

Når depositum er modtaget af Unique Travel, fremsendes en kvittering for indbetalingen. Restbeløbet skal være rejsebureauet i hænde 60 dage inden afrejse, hvis ikke andet er anført. Ved for sen eller manglende betaling uden afmelding forbeholder vi os ret til at opkræve et rykkergebyr på 100 kr. 

Betalingsbetingelser vil fremgå af fakturaen.

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne for afbestilling, på dagen for den manglende betaling.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

2.5 Betaling
Betaling skal ske til Unique Travels bankkonto, oplyst på fakturaen.

Rejsen kan frit ændres indtil depositum er betalt.

Såfremt den rejsende efterfølgende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. 

Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, og en ny bestilling.

Såfremt rejsearrangøren er nødsaget til at foretage ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse, og disse er uvæsentlige ændringer, er rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

Andre ændringer, som gør at rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten må;
- foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
- eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere,
- eller hæver prisen på rejsen med mere end 10%

har den rejsende følgende rettigheder:
- den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold
til rejsen,
- eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

3.1 Prisændringer
Unique Travel kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakke-rejsen, såfremt der sker ændringer i:

Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.
- Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.
- Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse.

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris: 3000 DKK - heraf fuel surcharge 200 DKK
Ændring: Stigning i fuel surcharge: 50 DKK
Beregning: 200 DKK + 50 DKK
Ny pris: 3050 DKK

Aftalt pris: 3000 DKK - heraf skatter og afgiter: 500 DKK
Ændring: Stigning i skatter og afgifter: 100 DKK
Beregning: 500 DKK + 100 DKK
Ny pris: 3100 DKK. 

Aftalt pris: 3000 DKK - Afregbet til valuatkurs 3,00 (3 DKK =1)
Kursændring:  3,00 til 3,10
Beregning: (3000 DKK / 3,00 DKK) * 3,10
Ny pris: 3100 DKK. 

Meddelelse om forhøjelse af prisen skal meddeles kunden snarest muligt efter, at forhøjelsen er besluttet og senest 20 dage før afrejsen. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan prisen således ikke forhøjes. Prisen kan max. forhøjes med 10 % af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 10 % af pakkerejsens pris, vil kunden være berettiget til vederlagsfrit at hæve købet. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

Overdragelse af pakkerejser købt hos Unique Travel er som udgangspunkt muligt, men beror altid på en individuel vurdering fra Unique Travel. 

Det er en forudsætning for overdragelsen, at den til hvem rejsen overdrages, kan opfylde de af Unique Travel, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

Vi gør opmærksom på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt. Det samme kan gælde for visse rejseydelser. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes overdraget efter bestilling.

I nogle tilfælde tillader flyselskaber og andre underleverandører navneændring imod et gebyr, og dette gebyr skal betales af den rejsende, hvis rejsen skal overdrages.

Er flybilletter ikke booket igennem Unique Travel, skal kunden forhøre sig direkte hos flyselskabet om gældende regler for flyrejsen.

5.1 Afbestillingsforsikring
Unique Travel anbefaler stærkt, at den rejsende tegner en afbestillingsforsikring, der dækker hvis rejsen måtte aflyses under visse forudsætninger. Unique Travel anbefaler altid at kunden tjekker betingelserne for sin afbestillingsforsikring. Har kunden ikke en afbestillings- og/eller rejseforsikring, anbefaler Unique Travel at tegne en sådan hos Gouda.

Beregn prisen på Goudas rejseforsikring med Corona dækning - klik her.

Bemærk at afbestillingsforsikringen og i nogle tilfælde rejseforsikringen, skal være tegnet senest samtidigt med depositumindbetalingen.

5.2 Afbestillingsregler
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående afbestillingsvilkår:

 - Ved afbestilling 60 eller flere dage før afrejsedagen mistes det beløb, der er betalt i depositum (evt. forhøjet) samt eventuelle delbetalinger, der er pålagt i dette tidsrum.
 - Sker afbestilling mindre end 60 dage men mere end 30 dage før afrejsedagen, vil afbestillingsgebyr blive beregnet efter individuel beregning da der kan være differencer i hvilke rejseydelser, der eventuelt er begrænset af rejsearrangørens afbestillingsret overfor tredjemand. Det gælder dog som minimum, at det indbetalte depositum (samt evt. delbetalinger) mistes.
 - Sker afbestilling 30 eller færre dage før afrejsedagen, mistes hele rejsens pris.


Afbestilling af én eller flere rejsedeltagere
Hvis én eller flere rejsedeltagere afbestiller en rejse, vil afbestillingsbetingelserne træde i kraft iht. den/dem der afbestiller, og rejsen vil blive tilpasset det nye antal deltagere. Der kan derfor forekomme yderligere omkostninger for de resterende rejsende fx i forhold til betaling af fælles transporter eller ændrede værelseskategorier.

Afbestilling af rejser købt med tilgodebevis eller gavekort
Vær opmærksom på, at der kan være specielle regler for rejser købt med tilgodebevis eller gavekort. Reglerne vil fremgå af tilgodebeviset/gavekortet.

Afbestilling i tilfælde af krig mv.
Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille rejsen inden dennes begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Unique Travel.
Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 5.2.

6.1 Minimum antal deltagere
Såfremt rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere, vil antallet fremgå af Unique Travels tilbudsmateriale. Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås senest 61 dage før afrejse, og kan Unique Travel ikke tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens den rejsende herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende. 

6.2 Opsigelse på grund af ekstraordinære og uundgåelige omstændigheder
Unique Travel kan ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis Unique Travel er forhindret i at opfylde aftalen på grund af ekstraordinære og uundgåelige omstændigheder, og Unique Travel underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer, de(t) indbetalte beløb refunderet, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

Unique Travel anbefaler på det stærkeste, at den rejsende altid bør have en god rejseforsikring. På mange af Unique Travels destinationer har hoteller, transportselskaber, skibe osv. ingen ansvarsforsikringer. 

Forsikringen bør som minimum dække al behandling ved sygdom, hjemtransport og “for sent fremmøde”, som i visse tilfælde dækker udgifter, som opstår i forbindelse med, at man ikke når et fly/skib/bus/tog. Det er den rejsendes eget ansvar at være bekendt med forsikringsselskabets gældende betingelser

Vær opmærksom på, at en almindelig rejseforsikring til tider kræver forhåndsgodkendelse, det kan være pga. alder, nylig behandling ved læge/på hospital eller andre forhold, samt at forsikringen ikke nødvendigvis dækker for behandling af kroniske lidelser, som var til stede før afrejsen eller for visse ulykker (f.eks. i forbindelse med brug af scooter, vandscooter m.v.). Den rejsende bør derfor undersøge, om det er muligt lokalt at tegne en forsikring for sidstnævnte.

8.1 Rejsedokumenter
Ved modtagelse af rejsedokumenter er det kundens pligt at sikre sig alle nødvendige dokumenter er indeholdt og stemmer overens med det bestilte. Særligt vigtigt er det at tjekke, at navne fremstår korrekte i henhold til pas. Opdages en fejl eller mangel skal omgående tages kontakt til Unique Travel. Kunden har desuden pligt til at gøre opmærksom på evt. særlige omstændigheder i forbindelse med rejsen, såsom graviditet, sygdom o.a., som kan kræve særlige forholdsregler. 

8.2 Pas, visum, transitvisum, legitimationsbeviser, Indrejseformularer, vaccinationer mv.
Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for pas (skal være gyldigt minimum 6 måneder efter hjemrejse). 

Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for evt. visum, transitvisum, forhåndsgodkendelser, legitimationsbeviser, indrejseformularer, vaccinationer mv., der kræves for at få indrejse. og andre tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for at kunne gennemføre rejsen. Dette gælder også de indrejsekrav, der er relateret til Corona både på udrejsen og ved indrejse til Danmark ved afsluttet rejse. Manglende opfyldelse af disse krav giver ikke ret til gebyrfri afbestilling af rejsen.

Såfremt Unique Travel giver oplysninger om pas og visumkrav til kunden, er det med udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere med danske pas. Har kunden ikke dansk pas eller har denne eksempelvis dobbelt statsborgerskab, henvises kunden til rådgivning og vejledning samt gældende regler hos de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

Vær opmærksom på, at der også kan være regler i forbindelse med hjemrejsen til Danmark.

Rejsende hvis egne forhold kan have indvirkning på indrejsekrav, skal meddele dette til Unique Travel ved bestilling af rejsen, således at korrekt vejledning kan gives, eller der kan henvises til rette myndighed.

Vi anbefaler, at den rejsende indhenter den nødvendige information fra de relevante landes ambassader eller konsulater. Udenrigsministeriet har på deres hjemmeside: www.um.dk vejledninger for danske statsborgere, men vi anbefaler ikke udelukkende at bruge disse, da der kun er tale om vejledninger, der kan være behæftet med unøjagtigheder.

Den rejsende er forpligtet til at give de fornødne og korrekte oplysninger til Unique Travel. Unique Travel tager ikke ansvar for de følger afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger medfører.

Børn under 18 år, der rejser alene, skal til Unique Travel fremvise en skriftlig erklæring fra forældre (eller anden myndighedsholder), at disse tillader barnet at rejse med Unique Travel.

8.3 Bevægelseshæmmede personer
Unique Travel vil altid bestræbe sig på at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er dog en forudsætning at Unique Travel kender til alle de nødvendige og relevante oplysninger om den rejsende. 

Unique Travel kan ikke gøres ansvarlig for overholdelse af særlige ønsker på destinationen.

8.4 Navne
Unique Travel fremsender efter aftalens indgåelse relevante rejsedokumenter til kunden. Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for Unique Travel, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af rejsedokumenterne, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til Unique Travel, som vil forsøge at korrigere fejlen eller henvise til anden udbyder – eks. flyselskab. Ændringer af specielt flybilletter, vil medføre et gebyr på minimum 500 kr. pr. ændring/person. 

8.5 Personlige oplysninger
For gennemførelse af rejser hos Unique Travel kræves det at den rejsendes oplyser pasnummer, nationalitet, fødselsdato og køn som angivet i passet. For nogle destinationer eller udflugter er påkrævet, at den rejsende indsender kopi af sit pas. Det er den rejsendens ansvar at gøre dette rettidigt og korrekt. Unique Travel kan ikke holdes ansvarlig for de følger afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger medfører.

8.6 Check in og rettidigt fremmøde
Bemærk, at Unique Travel ikke kan gøres ansvarlig for produkter (hotel, fly, transport mv.) der ikke er en del pakkerejsen købt hos Unique Travel.

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokaltider.

Check-in tider varierer afhængigt af flyselskab og lufthavn. 2-3 timer før flyafgang er ”tommelfingerreglen” og er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt. Det er dog ingen garanti. Generelt bør kunden sikre sig nok tid og tage højde for evt. lang kø ved check-in samt sikkerhedskontrol. Kunden kan med fordel lave check-in online eller anvende de automater, som forefindes i mange lufthavne.

Kunden skal have afsluttet en eventuel check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in på ud- og hjemrejsen. Kunden er selv ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check-in køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check-in indenfor de oplyste tidspunkter.

Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil oftest blive oplyst kunden individuelt af flyselskabet eller af udbyderen, som kunden har købt flybilletten hos.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved, straks efter ankomst til en lufthavn, at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilken terminal og/eller gate flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for udbyderens kontrol.
Har kunden ikke afbestilt rejsen eller ydelsen, og/eller indfundet sig på de angivne tidspunkter, eller kan kunden ikke gennemføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, såsom gyldigt pas, visa og vaccinationsattest, har kunden ikke krav på godtgørelse af rejsen.

Såfremt der er uoverensstemmelsen imellem rejseplanen og flybilletten, eller rejseplanen og de tilsendte vouchers, så er det altid flybillet og vouchers der er gældende. 

8.7 Brug af flybilletter
Den rejsende skal bruge alle strækninger på en flybillet, ellers bliver hele billetten ugyldig. Det er dermed ikke muligt, ikke at gøre brug af sin udrejse billet, herunder at starte flyrejsen i planlagte transitlufthavn, for kun et anvende dele af flybilletten eller hjemrejsebilletten. Møder den rejsende ikke op til en planlagt afgang, annullerer flyselskabet alle de efterfølgende strækninger også returbilletten. I disse tilfælde, refunderer hverken flyselskab eller Unique Travel billetten/rejsen.

8.8 Ordensbestemmelser
Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris. 

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

8.9 Kundens manglende efterlevelse
Overholder kunden ikke kravene til pas, visa eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf og reglerne om rettidigt fremmøde, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod Unique Travel, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

Hos Unique Travel tilbyder vi stadig fuld valgfrihed når det kommer til flybilletter. Kunden kan vælge at booke flybilletterne selv (ej en del af pakkerejsen) eller vælge at inkludere flybilletterne som en del af pakkerejsen.

Alle oversøiske flybilletter er E-tickets, og booket ud fra kundens pas. Ofte angiver E-ticket kun navn, flystrækning og E-ticketnummer, som benyttes til at checke ind.

Indeholder rejsen flyrejser med lokale flyselskaber i/mellem destinationslande, kan det forekomme, at den E-tickets man får udleveret gælder for alle rejsedeltagere - også selvom der kun fremgår ét navn på billetten.

9.1 Genbekræftelse af flybilletter
Det er ikke nødvendigt at genbekræfte normale turistklasse flybilletter. 

9.2 Bonuspoint for flyrejser
De fleste luftfartsselskaber har en form for bonusordning, og giver mulighed for at optjene et antal point for hver flyrejse. Det er den rejsendes eget ansvar at få tilskrevet bonuspoint. Gem gerne en kopi af billetten samt boardingpas – så kan man efter hjemkomsten henvende sig til luftfartsselskabet og få efterregistreret bonuspoint. 

9.3 Bagage
Flyselskaberne fastsætter, hvor meget bagage en kunde må medbringe. Rejser kunden med forskellige flyselskaber, skal kunden være opmærksom på, at bagagereglerne varierer. På én strækning kan 23 kg være tilladt, mens der på en anden kun tillades 20 kg. bagage. Der findes også billettyper, hvor bagage slet ikke er inkluderet, og dette skal derfor tilkøbes. Det tilladte antal bagage vil som oftest fremgå af kundens flybillet. Al bagage skal overholde specifikke mål/vægt, og er kunden i tvivl om reglerne, bør kunden søge information på flyselskabernes hjemmesider. Håndbagage må ikke indeholde skarpe genstande. Væsker må medbringes i begrænset omfang og skal kunne fremvises i klar plastpose ved sikkerhedskontrollen. Læs mere på www.cph.dk

9.4 Skatter og afgifter
Unique Travel gør opmærksom på, at de oplyste priser er inklusive skatter og afgifter, og at disse er vejledende og ikke kan garanteres før billetterne er udstedes. 

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven. Unique Travel begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF-konventionen og EU Forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Unique Travels erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen. Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

- Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR, såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt - eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
- Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
- Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:
- Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
- Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
- Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – med mindre transportøren kan bevise at det skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.
- Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR
- I forbindelse med transport af køretøjer, eller anden bagage end køretøjer og håndbagage, kan transportøren på forhånd betinge sig en selvrisiko for alle skader på disse genstande – maksimalt 330 SDR henholdsvis 149 SDR, som fratrækkes skadesudbetalingen.
- Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene. I tvivlstilfælde henvises kunden til at tage kontakt til transportøren for at få den nærmere definition på disse.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU-forordning 1371/2007 er sat til:
- Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
- Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
- Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
- Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side.

Ovenstående medfører, at kunden ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidig eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette sine krav mod det kontraherende eller transporterende luftfartsselskab. Kravene skal rettes, så snart begivenhederne kommer kunden til kendskab. Dette gælder ligeledes for tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrekt gennemførelse.
Særlig skal det bemærkes, at luftfartsselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at kunden skal have en gennemskuelig klageadgang, har denne altid ret til selv at vælge, om kravet skal rettes mod det luftfartsselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det luftfartsselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa og/eller Montreal Konventionen.
Foregår kundens transport ved andet transportmiddel end luftfart, skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til transportens gennemførelse har fået overdraget kundens bagage og/eller gods på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse.

Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes. Unique Travel kan ikke gøres ansvarlig for tilslutningsrejser, da disse ikke udbydes eller sælges af Unique Travel. Det er kundens eget ansvar at bestille og betale flyrejsen til én eller flere destinationer, udenrigs og indenrigs, samt sikre at rejsedokumenter til denne del af rejsen er modtaget og stemmer overens med det aftalte ifølge rejseplanen fra Unique Travel.

Unique Travel giver vejledende information om vejret på destinationer på vores hjemmeside. Unique Travel kan naturligvis ikke drages til ansvar for, at de anførte vejrforhold stemmer overens med det oplevede. I øvrigt er mange af Unique Travels destinationer beliggende i tropiske egne, hvor vejret generelt er omskifteligt og påvirket af regnsæsoner mm. Unique Travel kan ikke holdes ansvarlig og giver ikke kompensation for vejrmæssige forhold eller oplevelser der - grundet vejret - ikke levede op til den rejsendes forventninger. Det er desuden den rejsendes eget ansvar at undersøge vejrforholdene på rejsedestinationerne. 

Vi gør opmærksom på, at der gælder strenge restriktioner omkring international handel og import med dyre- og plantearter samt produkter fremstillet heraf. Det drejer sig blandt andet om varer/produkter/smykker lavet af koraller, konkylier, elfenben, krokodiller, skind fra slanger og krybdyr, skildpaddeskjold, samt levende dyr. Det er desuden ulovligt at medbringe frugter, blomster, frø og planter fra et "ikke EU-land", uden at være i besiddelse af et plantesundhedscertifikat. 

I vores persondatapolitik gøres der rede for, hvordan din personoplysninger indsamles og anvendes, når du er rejsende, hos Unique Travel, samt hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger. Vores persondatapolitik findes på vores hjemme: www.uniquetravel.dk/persondatapolitik.

15.1 Reklamation under rejsen
Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til Unique Travel, samt Unique Travels repræsentant på rejsemålet eller den underleverandør, som manglen angår. Kontaktoplysninger vil fremgå af kundens rejsedokumenter/vouchers. Hvis Unique Travels repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller efter kundens opfattelse ikke afhjælper tilfredsstillende, skal kunden straks reklamere direkte over for Unique Travel.
Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af Unique Travels medarbejdere og/eller underleverandører på stedet i skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, bortfalder retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette krav mod Unique Travel, da Unique Travel ikke har haft mulighed for at udbedre manglen.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt bekræftet med mangler, som samlet medfører, at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen.
Er kunden berettiget til at hæve aftalen som følge af en eller flere mangler, er rejsebureauet forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse, der svarer til den værdi, som den allerede leverede del af pakkerejsen må antages at have haft for kunden.

Bemærk, binder kunden sig kontraktligt med underskrift på et dokument, fx ved billeje, vil denne være gældende, uanset hvilke mundtlige informationer, der måtte være afgivet. Unique Travel kan i disse tilfælde ikke hjælpe med evt. erstatningskrav. Kunden bedes derfor altid grundigt gennemgå det, der skrives under på, da det er kunden selv, der hæfter herfor.

Den rejsende kan ikke selv købe flybillet(ter), indlogere sig på et andet hotel eller påtage dig andre udgifter og forvente, at Unique Travel refundere disse. Udgifter afholdt af den rejsende selv, kan ikke med sikkerhed refunderes af Unique Travel, med mindre der på forhånd foreligger en godkendelse fra Unique Travel.

Såfremt den rejsende har valgt selv at booke dele af rejsen, eller insisterer på Unique Travel skal booke et hotel som Unique Travel i forvejen ikke har kendskab til, frafalder den rejsendes ret til at gøre krav gældende overfor Unique Travel vedr. fejl, mangler eller reklamationer for den del af rejsen, som kunden selv har valgt at stå for.  

15.2 Reklamation efter rejsen
Har kunden haft en dårlig oplevelse i forbindelse med flyrejsen, skal kunden klage direkte til flyselskabet. Dernæst kan kunden gå til Forbrugerklagenævnet, hvis kunden ikke er tilfreds med flyselskabets afgørelse.

Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Unique Travel - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Unique Travel. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod Unique Travel gældende. Reklamationen skal altid sendes skriftligt til Unique Travel. Er kunden ikke tilfreds med Unique Travels afgørelse, kan kunden gå videre med sin reklamation til Pakkerejseankenævnet.

Rejsearrangøren forbeholder sig adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation. Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold. Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

Evt. krav skal fremsendes til Unique Travel inden rimelig tid efter hjemkomsten. I modsat fald mister den rejsende rettet til at gøre krav gældende overfor Unique Travel. Krav skal sende pr. mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


AFHJÆLPNING
Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe manglen, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.

ULEMPEGODTGØRELSE
Har manglen medført væsentlig ulempe for kunden, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse herfor, såfremt helt særlige forhold gør sig gældende. Herunder at manglen i meget høj grad har frataget kunden dennes ferieoplevelse, og rejsebureauet findes, gennem forsømmelighed, at være ansvarlig for dette.

ERSTATNING FOR TAB OG/ELLER PERSON- ELLER TINGSKADE
Lider kunden tab som følge af en mangelfuld levering eller grundet tings- eller personskade, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med de almindelige erstatningsregler.
Rejsebureauet er ansvarsfrit, såfremt den manglende opfyldelse af aftalen skyldes:
- Kundens egne forhold
- En for pakkerejsen uvedkommende tredjemand
- Udefrakommende omstændigheder
- Og såfremt at rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlige for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset disse forhold ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet dem.

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb m.v. ikke opnås ved klage til Unique Travel eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet.

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3. sal,
2840 Holte
www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Unique Travels e-mailadresse er til brug herfor Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret.

Der gælder særlige vilkår for Tryghedsgarantien for rejser der er forhåndsreserveret inden 12. oktober 2021, hvilket vil være specificeret i de dokumenter som Unique Travel har fremsendt til kunden. 

For rejser booket efter 12. oktober 2021, til destinationer hvor Udenrigsministeriet ikke længere fraråder rejser for de pågældende rejsende, vil sædvanlige rejsebetingelser være gældende.
Bemærk at såfremt man som rejsende ikke er færdigvaccineret på afrejsetidspunktet, og dette resulterer i ændrede rejsevejledninger, så frafalder den almindelige afbestillingsret der følger med pakkerejseloven.

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, tidligst 14 dage før afrejsedagen, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen. For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk. Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren. 

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt, kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, og de almindelige afbestillingsregler træder i kraft.  

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

17.1 Restriktioner på destinationen
Det må forventes at der, indtil andet er bekræftet fra regeringen på destinationen, skal bæres mundbind på offentlige steder og under transport. Der kan ligeledes være destinationer der har krav om færdig vaccination mod Covid-19 ved ankomst, negativ PCR-test ved ankomst, samt eventuel test under opholdet. Spørg rejsearrangøren om de gældende regler for din destination. 

Bemærk at kunden selv afholder omkostninger til test eller andre krav, regler eller restriktioner som destinationen påkræver.

 

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af priser, som følge af ændrede indkøbsforhold.
Kontakt os gerne, hvis du har ubesvarede spørgsmål. Se kontaktinfo nedenfor.

Unique Travel ApS
Elmegårdsvej 23
4532 Gislinge
Tlf. 59498630
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.uniquetravel.dk