Tryghedsgaranti ved køb af din rejse i 2021 Læs mere

REJSEBETINGELSER

Generelle rejsebetingelser for pakkerejser

Opdateret januar 2021

Unique Travel ønsker at yde dig optimal sikkerhed på din rejse og tage forbehold for alle tænkelige situationer. Derfor beder vi dig om at nærlæse nedenstående, så du er bekendt med de betingelser, der gælder, når du køber en rejse hos Unique Travel. Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Unique Travel ApS (i det følgende Unique Travel) og kunder (i det følgende kunden), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på www.uniquetravel.dk, i program, rejseplan og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem kunden og Unique Travel.

En pakkerejse skal som minimum bestå af to af følgende elementer: 

  • Transport (Fly, bus, tog, færge mm.)
  • Indkvartering (Hotel, resort, guesthouse mm.)
  • Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

Herudover er det en betingelse, at de to elementer kan købes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og at den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter mindst en overnatning. Alle produkter, der falder ind under ovenstående definitioner, vil i det følgende blive betegnet som ”pakkerejser”.

Unique Travel ApS er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2874.

Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Unique Travel, at kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er bindende for Unique Travel, når kunden har gennemført betalingen af rejsen rettidigt. Ved tilmelding bekræfter kunden samtidig at have accepteret de i rejseplan (eller mail) fremsendt vilkår, ligesom kunden accepterer de generelle rejsebetingelser oplyst på www.uniquetravel.dk.
Rejsebureauet fremsender herefter rejsedokumenter (eksempelvis et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura eller en rejseplan) til kunden, hvoraf de aftalte vilkår fremgår.
Rejsebureauet kan dog ved tydelig tilkendegivelse (f.eks. i et katalog) overfor kunden bestemme, at kunden først forpligter sig overfor rejsebureauet ved indbetaling af rejsens pris eller et depositum inden for en af rejsebureauet nærmere angiven frist.
Kunden har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se nedenfor) og reagere overfor rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.
Kunden skal desuden sikre sig, at dennes særlige ønsker fremgår af aftalen/deltagerbeviset, eller på anden måde kan dokumenteres. I modsat fald kan kunden ikke senere påberåbe sig sådanne særaftaler. Såfremt rejsens fulde pris ikke betales ved aftalens indgåelse, skal restbeløbet indbetales på det, eller de af rejsebureauet i aftalen, angivne tidspunkt(er).
Misligholder kunden sin del af aftalen ved ikke at indbetale rejsens pris på forfaldstidspunktet, har rejsebureauet ret til at annullere aftalen. I tilfælde af en sådan annullering har rejsebureauet ret til betaling af det beløb, kunden skulle have indbetalt, såfremt kunden havde foretaget en afbestilling af rejsen – jfr. De af rejsebureauet fastsatte afbestillingsregler på det tidspunkt, hvor betalingen havde forfald efter aftalen.

”Pakkerejse – samlet pris” (i tilbuddet) omfatter samtlige nævnte dele i aftalen, som indgår i pakkerejsen. Disse dele er dækket af Pakkerejseloven. Bemærk at, flybilletter (både indenrigs og udenrigs) både kan være inkluderet og ekskluderet i pakken. Er flybilletterne inkluderet i pakken, vil de indgå i ”Pakkerejse – samlet pris” i tilbuddet. Er de ekskluderet, vil prisen for flybilletterne blive tillagt efter ”pakkerejse – samlet pris”, men indgå i rejsens totale pris.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Udover rejsens pris, opkræves 50 kr. i bidrag til Rejsegarantifond samt til forsikring af Unique Travels produktansvarsforsikring. Produktansvarsforsikring er en udvidet ansvarsforsikring, der dækker Unique Travels eventuelle ansvar i henhold til loven om pakkerejser.

Samtidig med tilmelding til en rejse betales – medmindre andet er anført på faktura – et depositum på 25% af rejsens samlede pris. Op til højtider - danske såvel som lokale på rejsemålet - kan der være behov for at hele eller dele af restbeløbet bliver indbetalt tidligere end normalt. Det skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller, der skal garantere, at værelset er reserveret.
Sker tilmelding mindre end 61 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling.
Når depositum er modtaget af Unique Travel fremsendes bekræftelse på rejsebestillingen samt opkrævning på restbeløbet. Restbeløbet skal være rejsebureauet i hænde 60 dage inden afrejse, hvis ikke andet er anført. Ved for sen eller manglende betaling uden afmelding opkræves et rykkergebyr på 100 kr. Eventuelle gebyrer ved indbetaling afholdes af kunden og vil fremgå af betalingsvinduet.

Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt, således, at kunden har dem i hænde senest syv dage før afrejse, medmindre andet er aftalt.
Misligholder kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har Unique Travel ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har Unique Travel ret til betaling af det beløb, som kunden ville miste, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes. Unique Travel kan ikke gøres ansvarlig for tilslutningsrejser, da disse ikke udbydes eller sælges af Unique Travel. Det er kundens eget ansvar at bestille og betale flyrejsen til én eller flere destinationer, udenrigs og indenrigs, samt sikre at rejsedokumenter til denne del af rejsen er modtaget og stemmer overens med det aftalte ifølge rejseplanen fra Unique Travel.

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12 samt § 1 stk. 4 nr. 4, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Rejsen kan ændres indtil depositum og/eller slutbetaling er modtaget. Unique Travel forholder sig retten til at opkræve et gebyr for ændringer, i tilfælde hvor der pålægges ekstra udgifter fra leverandører i forbindelse med ændringen.

Efter indbetaling af depositum (eller et ikke-refunderbart beløb iflg. aftale) er aftalen bindende. For afbestilling af pakkerejser er de generelle regler følgende:
• Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse er det indbetalte depositum samt ikke-refunderbare indbetalinger gået tabt.
• Ved afbestilling fra 60 til 30 dage før afrejse beregnes afbestillingsgebyret individuelt. Depositum samt ikke-refunderbare indbetalinger vil som minimum være gået tabt.
• Sker afbestilling mindre end 30 dage før afrejse er hele rejsens beløb tabt.

Kunden er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. på rejsen. Unique Travel anbefaler på det kraftigste, at kunden tegner en rejseforsikring, der dækker udgifter ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage mm. Unique Travel anbefaler derudover at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker omkostninger såfremt deltagelse i rejsen umuliggøres på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, hos den rejsende selv eller ægtefælle/ samlever eller nærmeste familie (jf. forsikringsbetingelserne i det pågældende forsikringsselskab, hvor forsikringen tegnes).

Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

Denne vurdering vil altid blive foretaget konkret med behørig hensyntagen til officielle objektive udmeldinger fra f.eks. udenrigsministeriet. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.
Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.
Kan kunden ikke kræve ansvarsfri afbestilling, og afbestiller kunden alligevel, træder rejsebureauets almindelige afbestillingsregler i kraft – jf. forrige afsnit.

Overdragelse af pakkerejser købt hos Unique Travel er i visse tilfælde muligt. Forhør dig hos Unique Travel om gældende regler for din rejse.
Overdragelse af flybilletter er sjældent muligt. Forhør dig hos flyselskabet om gældende regler for din rejse.

Unique Travel kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakke-rejsen, såfremt der sker ændringer i:

- Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.

- Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.

- Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse.


Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris: 3000 DKK - heraf fuel surcharge 200 DKK

Ændring: Stigning i fuel surcharge: 50 DKK

Beregning: 200 DKK + 50 DKK

Ny pris: 3050 DKK

 

Aftalt pris: 3000 DKK - heraf skatter og afgiter: 500 DKK

Ændring: Stigning i skatter og afgifter: 100 DKK

Beregning: 500 DKK + 100 DKK

Ny pris: 3100 DKK. 

 

Aftalt pris: 3000 DKK - Afregbet til valuatkurs 3,00 (3 DKK =1)

Kursændring:  3,00 til 3,10

Beregning: (3000 DKK / 3,00 DKK) * 3,10

Ny pris: 3100 DKK. 

Meddelelse om forhøjelse af prisen skal meddeles kunden snarest muligt efter, at forhøjelsen er besluttet og senest 20 dage før afrejsen. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan prisen således ikke forhøjes. Prisen kan max. forhøjes med 10 % af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 10 % af pakkerejsens pris, vil kunden være berettiget til vederlagsfrit at hæve købet. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

Afregnes en del af pakkerejsens pris i en anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen.
Prisforhøjelser og prisnedsættelser vil blive kommunikeret til kunden snarest muligt og krediteret henholdsvis debiteret denne.
Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning af pakkerejsens pris, vil fremgå af fakturaen med angivelse af valutabetegnelse, kursen for denne samt den eksakte dato denne kurs er blevet fastsat på

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning, samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. Unique Travel oplyser ved indgåelse af aftalen kunden om pas og visumkrav, men det er kunden selv, der er ansvarlig for at opdatere sig med pas- og visumkrav samt at komme i besiddelse af de krævede dokumenter i tide. Unique Travels oplysninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, henvises kunden til rådgivning og vejledning samt gældende regler hos de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere, vil antallet fremgå af Unique Travels udbudsmateriale. Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås senest 61 dage før afrejse, kan Unique Travel ansvarsfrit aflyse rejsen, og kunden får alle indbetalte beløb refunderet.

Unique Travel fremsender efter aftalens indgåelse relevante rejsedokumenter til kunden. Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for Unique Travel, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.
Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af rejsedokumenterne, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til Unique Travel, som vil forsøge at korrigere fejlen eller henvise til anden udbyder – eks. flyselskab.
Ved modtagelse af rejsedokumenter er det kundens pligt at sikre sig, at alle nødvendige dokumenter er indeholdt og stemmer overens med det bestilte. Særligt vigtigt er det at tjekke, at navne fremstår korrekte i henhold til pas. Opdages en fejl eller mangel skal kunden omgående kontakte Unique Travel. Kunden har desuden pligt til at gøre opmærksom på evt. særlige omstændigheder i forbindelse med rejsen, såsom graviditet, sygdom o.a., som kan kræve særlige forholdsregler.
Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde Unique Travel ansvarlig.

De i billetten og rejseplan anførte tider er altid lokaltider. Efter udstedelse af billetter er det ikke unormalt, at der forekommer tidsændringer, ikke mindst på flybilletter. Tjek derfor altid afgangstider inden afrejse, via internet o. lign. Under rejsen er det den rejsendes eget ansvar at holde sig orienteret om evt. tidsændringer. Søg information på internettet, forhør dig på hotellet, hos flyselskab, rederi m.v. og hold godt øje med sidste øjebliks ændringer via skærme i lufthavnen.
Tidsinformation i rejseplanen er vejledende, og Unique Travel er ikke ansvarlig for ændringer, som flyselskab eller rederi måtte foretage.

Bemærk, at Unique Travel ikke kan gøres ansvarlig for noget, der vedrører flybilletter, hvis disse ikke er en del pakkerejsen købt hos Unique Travel.

Check-in tider varierer afhængigt af flyselskab og lufthavn. 2-3 timer før flyafgang er ”tommelfingerreglen” og er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt. Det er dog ingen garanti. Generelt bør kunden sikre sig nok tid og tage højde for evt. lang kø ved check-in samt sikkerhedskontrol. Kunden kan med fordel lave check-in online eller anvende de automater, som forefindes i mange lufthavne.

Kunden skal have afsluttet et eventuelt check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in på ud- og hjemrejsen. Kunden er selv ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check-in køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check-in indenfor de oplyste tidspunkter.

Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil oftest blive oplyst kunden individuelt af flyselskabet eller af udbyderen, som kunden har købt flybilletten hos.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved, straks efter ankomst til en lufthavn, at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilken terminal og/eller gate flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for udbyderens kontrol.
Har kunden ikke afbestilt rejsen eller ydelsen, og/eller indfundet sig på de angivne tidspunkter, eller kan kunden ikke gennemføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, såsom gyldigt pas, visa og vaccinationsattest, har kunden ikke krav på godtgørelse af rejsen.

Overholder kunden ikke kravene til pas, visa eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf og reglerne om rettidigt fremmøde, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod Unique Travel, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

Flyselskaberne fastsætter, hvor meget bagage kunden må medbringe. Rejser kunden med forskellige flyselskaber, skal kunden være opmærksom på, at bagagereglerne varierer. På én strækning kan 23 kg være tilladt, mens der på en anden kun tillades 20 kg. bagage. Der findes også billettyper, hvor bagage slet ikke er inkluderet, og dette skal derfor tilkøbes. Det tilladte antal bagage vil som oftest fremgå af kundens flybillet. Al bagage skal overholde specifikke mål/vægt, og er kunden i tvivl om reglerne, bør kunden søge information på flyselskabernes hjemmesider. Håndbagage må ikke indeholde skarpe genstande. Væsker må medbringes i begrænset omfang og skal kunne fremvises i klar plastpose ved sikkerhedskontrollen. Læs mere på www.cph.dk

Der kan forekomme turistmæssige skatter, der skal betales kontant på rejsemålet. Denne udgift påhviler kunden. De enkelte lande kan imidlertid uden - eller med meget kort varsel - indføre nye skatter eller forhøje eksisterende. Disse påhviler kunden i samme omfang.

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til Unique Travel, samt Unique Travels repræsentant på rejsemålet eller den underleverandør, som manglen angår. Hvis Unique Travels repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller efter kundens opfattelse ikke afhjælper tilfredsstillende, skal kunden straks reklamere direkte over for Unique Travel.
Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af Unique Travels medarbejdere og/eller underleverandører på stedet i skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.
Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, bortfalder retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette krav mod Unique Travel, da Unique Travel ikke har haft mulighed for at udbedre manglen.
Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt bekræftet med mangler, som samlet medfører, at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen.
Er kunden berettiget til at hæve aftalen som følge af en eller flere mangler, er rejsebureauet forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse, der svarer til den værdi, som den allerede leverede del af pakkerejsen må antages at have haft for kunden.
Er transport en del af pakkerejsen, er kunden desuden berettiget til at blive transporteret tilbage til afrejsestedet uden udgifter for denne.
Bemærk, binder kunden sig kontraktligt med underskrift på et dokument, fx ved billeje, vil denne være gældende, uanset hvilke mundtlige informationer, der måtte være afgivet. Unique Travel kan i disse tilfælde ikke hjælpe med evt. erstatningskrav. Kunden bedes derfor altid grundigt gennemgå det, der skrives under på, da det er kunden selv, der hæfter herfor.

AFHJÆLPNING
Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe manglen, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.

ULEMPEGODTGØRELSE
Har manglen medført væsentlig ulempe for kunden, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse herfor, såfremt helt særlige forhold gør sig gældende. Herunder at manglen i meget høj grad har frataget kunden dennes ferieoplevelse, og rejsebureauet findes, gennem forsømmelighed, at være ansvarlig for dette.

ERSTATNING FOR TAB OG/ELLER PERSON- ELLER TINGSKADE
Lider kunden tab som følge af en mangelfuld levering eller grundet tings- eller personskade, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med de almindelige erstatningsregler.
Rejsebureauet er ansvarsfrit, såfremt den manglende opfyldelse af aftalen skyldes:
- Kundens egne forhold
- En for pakkerejsen uvedkommende tredjemand
- Udefrakommende omstændigheder
- Og såfremt at rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlige for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset disse forhold ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet dem.

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven. Unique Travel begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF-konventionen og EU Forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Unique Travels erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen. Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

- Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR, såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt - eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
- Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
- Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:
- Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
- Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
- Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – med mindre transportøren kan bevise at det skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.
- Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR
- I forbindelse med transport af køretøjer, eller anden bagage end køretøjer og håndbagage, kan transportøren på forhånd betinge sig en selvrisiko for alle skader på disse genstande – maksimalt 330 SDR henholdsvis 149 SDR, som fratrækkes skadesudbetalingen.
- Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene. I tvivlstilfælde henvises kunden til at tage kontakt til transportøren for at få den nærmere definition på disse.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU-forordning 1371/2007 er sat til:
- Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
- Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
- Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
- Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side.

Ovenstående medfører, at kunden ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidig eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette sine krav mod det kontraherende eller transporterende luftfartsselskab. Kravene skal rettes, så snart begivenhederne kommer kunden til kendskab. Dette gælder ligeledes for tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrekt gennemførelse.
Særlig skal det bemærkes, at luftfartsselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at kunden skal have en gennemskuelig klageadgang, har denne altid ret til selv at vælge, om kravet skal rettes mod det luftfartsselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det luftfartsselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa og/eller Montreal Konventionen.
Foregår kundens transport ved andet transportmiddel end luftfart, skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til transportens gennemførelse har fået overdraget kundens bagage og/eller gods på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse.

Har kunden haft en dårlig oplevelse i forbindelse med flyrejsen, skal kunden klage direkte til flyselskabet. Dernæst kan kunden gå til Forbrugerklagenævnet, hvis kunden ikke er tilfreds med flyselskabets afgørelse.
Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Unique Travel - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Unique Travel. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod Unique Travel gældende. Reklamationen skal altid sendes skriftligt til Unique Travel. Er kunden ikke tilfreds med Unique Travels afgørelse, kan kunden gå videre med sin reklamation til Pakkerejseankenævnet.

Ved køb af en pakkerejse, dvs. hotel samt transfer eller anden turistmæssig ydelse, er kunden sikret i henhold til Loven om Pakkerejser. Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser.

De i rejseplanen og/eller på flybilletterne angivne flyselskaber og/eller rederier påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor kunden ikke befinder sig ombord. Vedrørende ansvaret for indskrevet bagage henvises til transportselskabets egne bestemmelser.

Ved modtagelse af rejsedokumenter er det kundens pligt, at sikre sig alle nødvendige dokumenter er indeholdt og stemmer overens med det bestilte. Særligt vigtigt er det at tjekke, at navne fremstår korrekte i henhold til pas. Opdages en fejl eller mangel skal omgående tages kontakt til Unique Travel. Kunden har desuden pligt til at gøre opmærksom på evt. særlige omstændigheder i forbindelse med rejsen, såsom graviditet, sygdom o.a., som kan kræve særlige forholdsregler.

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb m.v. ikke opnås ved klage til Unique Travel eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Nævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk. Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Unique Travels e-mailadresse er til brug herfor [email protected] Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret.

A) Ved en grupperejsebestilling forstås en samlet bestilling af et selskab på mindst 15 personer, som rejser på samme bookingnummer. Ind under grupperejsebestilling falder også uddannelsesinstitutioner, herunder videregående uddannelser, handelsskoler og gymnasierejser.
B) Gruppen skal udpege en gruppeleder, som har ret til at foretage bestillingen og modtage informationer fra Unique Travel. Gruppelederen har ansvaret for betaling af rejsens pris.
C) Afbestillingsvilkår for grupper. Rejsende, som bestiller sin rejse igennem en gruppeleder, skal henvende sig til gruppelederen ved afbestilling, idet gruppelederen har kontakten til Unique Travel. Hvis én person i en gruppe afbestiller sin rejse, tilpasses den eksisterende booking med nyt antal rejsende. Dette kan påvirke rabatter og tillæg kan tilkomme. I øvrigt gælder vores almindelige rejsebetingelser for ændringer m.v.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af priser, som følge af ændrede indkøbsforhold.
Kontakt os gerne, hvis du har ubesvarede spørgsmål. Se kontaktinfo nedenfor.

Unique Travel ApS
Elmegårdsvej 23
4532 Gislinge
Tlf. 59498630
E-mail: [email protected]
www.uniquetravel.dk